Kansai Food Page
Yanagi-jaya/
Nara: Tea shop
₯0742-22-7560
€Data
From the outside
Yanagi-ja-ya looks
unassuming, but the
signs for warabi
mochi lure tourists
and entice the lo-
cals. Morsels made
from warabi (bracken
fern root) are
tossed in soybean
flour and sweetened
with brown sugar
syrup. In tandem
with a bowl of
matcha (green tea)
it's a quintessen-
tial Japanese des-
sert.

Yanagi-ja-ya is a
few minutes walk
north past the Five-
Story Pagoda and as
such is a popular
morning and after-
noon tea spot. Lunch
sets, Y4000-6000;
warabi mochi and
matcha set Y750.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Teraojicho 48. 
Open 11am-5pm.
Closed Mondays.
 Kansai Food top