Kansai Food Page
Poko no Mori/
Nada: Bird cafe
₯078-805-6700
€Data
The resident flock
at this charming
small-bird cafe
includes canaries,
finches, Java spar-
rows, lovebirds,
cockatiels and vari-
ous parakeets - some
three dozen in all.
The food menu in-
cludes both desserts
and savory items
like beef-tendon
curry.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shironouchi-dori
3-2-14.  Open 1-
8pm. Closed Mondays,
Tuesdays.
 Kansai Food top