Kansai Food Page
Tako-no-tsubo/
Motomachi:
Akashiyaki
₯078-392-7256
€Data
Akashiyaki is a
lighter, fluffier
version of takoyaki,
made with local
octopus, and Tako-
no-tsubo is an ex-
pert in its prepara-
tion. The room cozy
dining room - usual-
ly filled with the
aroma of simmering
octopus - is orga-
nized around one
large wooden table
that everybody sits
around.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Sannomiya 3-3-3.
[from JR Motomachi
take Koikawasuji S,
then take the first
alley on the left
after the Center-gai
shopping street]
 Open noon-9:45pm
(LO) daily.
 Kansai Food top