Kansai Food Page
Shabutei/
Umeda: Shabu-shabu
₯06-6373-0739
€Data
This casual shabu-
shabu restaurant,
located at the far
end of the old-fash-
ioned Kappa Alley
restaurant complex
under the Hankyu
line tracks, offers
decent-quality beef
and pork at afford-
able prices in a
charmingly retro
setting. It occupies
the often-neglected
middle ground be-
tween bustling all-
you-can-eat shabu-
shabu joints and the
more upscale shops
that focus on expen-
sive, top-tier
grades of meat, and
it seems to be popu-
lar with families as
well as after-work
diners.

A mixed platter with
ample portions of
beef, pork and vege-
tables is priced at
Y1780, and includes
udon noodles at the
end. The meat is
good quality and is
freshly sliced as
you watch, and the
sesame dipping sauce
has a nice dose of
garlic to liven it
up. The udon noo-
dles, which soak up
the flavors of the
shabu-shabu pot at
the end of the meal,
are also a cut above
average.

If you like sake,
there are four dif-
ferent craft sake to
choose from here as
well as the usual
beer and cocktails.
All seating is at
the wrap-around
counter. The restau-
rant is open all
afternoon, with
lunch specials
served until 4pm.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shibata 1-7-2,
Kappa Yokocho 1F.
[at the north end of
the Kappa Yokocho
restaurant alley]
 Open 11am-11pm
daily.
 Kansai Food top