Kansai Food Page
Akashiya/
Umeda: Japanese
regional
¥06-6341-3910
¤Data
The prices on the
menu outside Aka-
shiya are in U.S.
dollars and the sign
reads: we have loco
food. Does this mean
crazy or local? It's
a little of both.
Masa, your congenial
host, will cook up
an Osaka culinary
storm of akashiyaki
(takoyaki in a light
soup), ikayaki
(grilled squid) and
handmade gyoza. And
what could be better
than a glass of
super-strong Samurai
sake to wash it down
with? The daily set
menu is Y2500 on
weekdays and Y2100
on weekends, when
Kita-shinchi slows
down a little. The
set includes a fish
dish, gyoza, rice,
pickles, and of
course, akashiyaki.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Dojima 1-3-23,
Osakaya Kita-shinchi
Bldg B1F.  Open
5pm -2am (LO).
Closed Mondays.
 Kansai Food top