Kansai Food Page
Bar Mar/
Umeda 2-chome:
Spanish
₯06-6346-7222
€Data
This cozy, cave-like
Spanish wine bar
serves tapas-size
servings, including
grilled Iberico ham
and good fish and
seafood dishes. Most
wines are priced at
Y2500/bottle; budget
around Y2500 per
person with wine.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Umeda 2-1-14,
Umeda Nichome Han-
shin Bldg 2F.
[across from the
Dunhill shop in the
back of Hilton Plaza
West]
 Open 5pm-1am
(LO). Closed
Sundays.
 Kansai Food top