Kansai Food Page
Shimada Shoten/
Kita-Horie: Liquor
shop
₯06-6531-8119
€Data
Beneath this
ordinary-looking
sake shop - through
a hole in the floor
and down a narrow
ladder - is a hidden
sake tasting cave
with a big selection
of premium sake from
around the country,
including many koshu
(aged sakes).
Tasting-size glasses
are just Y200 each,
and the only food is
chunky miso from
Wakayama and umebo-
shi (also Y200
each).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Itachibori 3-5-1.
[1 blk E of Itachi-
bori 3-minami cross-
ing]
 Open 9am-7pm (6pm
Sat). Closed
Sundays.
 Kansai Food top