Kansai Food Page
Tori no Mai/
Umeda: Yakitori
₯06-6316-8600
€Data
This excellent
Tokyo-based yakitori
chain serves a va-
riety of interesting
chicken variations,
plus a few Nagoya-
style dishes, home-
made tofu and an
unexpected creme
brulee for dessert.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Sonezaki 2-15-20,
Swing Umeda Bldg 4F.
[1 block E of Sone-
zaki police sta.]
 Open 5-11pm (LO)
daily.
 Kansai Food top