Kansai Food Page
Hottokeya/
Nagahori: Izakaya
₯06-6282-2050
€Data
The original Japa-
nese cuisine here
includes lotus-root
burgers, beef cro-
quettes, and lots of
grilled chicken. The
dramatically lit
interior and cave-
like entrance make
the most of this
underground shopping
mall location.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minamisemba 2,
Crysta Nagahori B1F.
 Open 11am-3, 5-
10:15pm (LO) daily.
 Kansai Food top