Kansai Index
Divo Diva *Karasuma
Kyoto
Doi *Kodaiji Temple
Kyoto
Doll Dress *Tenma
Osaka
Dolphins *Honmachi
Osaka
Dolphins (Higobashi)
*Higobashi Osaka
Dolphins Umeda
*Chayamachi Osaka
Drunk Bears *Chayam-
achi Osaka
E.H. Bank *Kyukyor-
yuchi Kobe
El Fogon *Kyoto City
Hall Kyoto
El Pancho *Shinsai-
bashi Osaka
El Poniente *Kitaha-
ma Osaka
El Poniente Gozo
*Kitahama Osaka
En *Umeda Osaka
Enoteca *Umeda 2-
chome Osaka
Eve *Chayamachi
Osaka
Explosion *Umeda
Osaka
Flanders Tale *Umeda
2-chome Osaka
Frenz *Umeda Osaka
Freundlieb *Kitano
Kobe
Fugetsu *Umeda Osaka
Fujino *Kyoto Sta-
tion Kyoto
Fukuro no Mise *Mi-
nami Morimachi Osaka
Full of Beans *Kana-
zawa Kanazawa
Ganko Takasegawa
Nijoen
*Kyoto City
Hall Kyoto
Garage 39 *Honmachi
Osaka
Gaylord *Kyukyoryu-
chi Kobe
Genti Osier *Kitano
Kobe
Girogiro Hitoshina
*Kawaramachi Kyoto
Gozanbo *Kyoto Sta-
tion Kyoto
Gran Micaela y Dago
*Kitano Kobe
Greens Coffee Roast-
er
*Motomachi Kobe
Grill, The *Keihan
Shichijo Kyoto
Gumbo and Oyster Bar
*Sannomiya south
Kobe
Gumbo and Oyster Bar
*Chayamachi Osaka
Gumbo and Oyster Bar
*Namba Osaka
Gurugurudo *Shinsai-
bashi Osaka
Hafez *Kita-Horie
Osaka
Hafuu *Kyoto City
Hall Kyoto
Hageten *Kawaramachi
Kyoto
Hakkakuan *Sannomiya
south Kobe
Hakkakuan *Tenmaba-
shi Osaka
Hakkakuan *Umeda 1-
chome Osaka
Hakutsuru Sake Brew-
ery Museum
*Sumiyo-
shi Kobe
Hanamarutei *Kyoto
Station Kyoto
Hanshin Department
Store
*Umeda 1-chome
Osaka
Hard Rock Cafe *Hon-
machi Osaka
Hard Rock Cafe *Uni-
versal Studios Osaka
Harvest *Kawaramachi
Kyoto
Hatena *Shinsaibashi
Osaka
Hiraso *Nara Nara
Hiro Osaka *Umeda 2-
chome Osaka
Hisago Sushi *Kawa-
ramachi Kyoto
Hong Kong Chonlong
*Namba Osaka
Hottokeya *Nagahori
Osaka
Hub (Cocon Karasuma)
*Karasuma Kyoto
Ichiba Koji *Kyoto
Station Kyoto
Ichima *Daitokuji
Temple Kyoto
Ichiro *Sannomiya
south Kobe
Ichiyoken *Kawarama-
chi Kyoto
Ikumatsu *Kyoto City
Hall Kyoto
Il Ghiottone *Kodai-
ji Temple Kyoto
Il Pinolo *Umeda 2-
chome Osaka
Inaseya *Karasuma-
Oike Kyoto
Ippudo *Kanazawa
Kanazawa
Ippudo *Motomachi
Kobe
Ippudo *Karasuma
Kyoto
Ippudo *Umeda Osaka
Ippudo Nagahori-ten
*Shinsaibashi Osaka
Ippudo Namba *Namba
Osaka
Isetan *Kyoto Sta-
tion Kyoto
Istanbul *Sannomiya
Kobe
Itoh Dining *Sanno-
miya south Kobe
Itoh Grill *Motoma-
chi Kobe
Iwashigumi *Kanazawa
Kanazawa
Iyomata *Kawaramachi
Kyoto
Izuju *Gion Kyoto
Izusen *Daitokuji
Temple Kyoto
Jajouka *Kawaramachi
Kyoto
Jam Jam *Motomachi
Kobe

continued

Index
KFP top