Kyoto Index
Pittoresque *Kyoto
City Hall
Plus Sake Bar Plus
Cafe
*Gion
Ringer Hut
*Kawaramachi
Roan Kikunoi
*Kawaramachi
Sarasa 3 *Karasuma-
Oike
Sarasa Fuyacho Pausa
*Kyoto City Hall
Sentido *Karasuma-
Oike
Sepporai *Kyoto
Station
Shigetsu *Tenryuji
Temple
Shinpuku Saikan
*Kyoto Station
Shoya *Kyoto Station
Shozankaku *Kyoto
Station
Somushi Tea House
*Karasuma-Oike
Sunny Place *Dema-
chiyanagi
Sushi Sei *Kyoto
Station
Sweet Dynasty
*Kawaramachi
Tadg's Gastro Pub
*Kyoto City Hall
Tagoto *Kawaramachi
Tagoto *Kyoto
Station
Takocho *Gion
Ten-ichi *Kyoto
Station
Terako Sembei *Ten-
ryuji Temple
Tonryu *Kita-
Shirakawa
Tony Roma's *Kyoto
Station
Tousuiro *Kyoto City
Hall
Touzan *Keihan
Shichijo
Tranq Room *Heian
Shrine
Trattoria Sette
*Keihan Shichijo
Tsukada Nojo *Kyoto
City Hall
Tsuruya *Heian
Shrine
Udon Museum *Gion
Umenohana *Karasuma-
Oike
Wakuden *Kodaiji
Temple
Wakuden *Kyoto
Station
Wan Nyan Chu 2 *Kaw-
aramachi
Wine Grocery
*Karasuma-Oike
Yak & Yeti
*Kawaramachi
Yaoya no Nikai
*Karasuma
Yoramu *Karasuma-
Oike
Zezekan Pocchiri
*Karasuma

Index
KFP top