KFP Restaurants
Late-night Kobe

E.H. Bank/Cafe:
Kyukyoryuchi
Ippudo/Ramen:
Motomachi
Ringer Hut/Ramen:
Motomachi
Barstro Kitchen/
French: Sannomiya
Isomaru Suisan/Iza-
kaya: Sannomiya
Kanemo/Izakaya:
Sannomiya
Ohnishi/Teppanyaki:
Sannomiya
Wine Bar D/Italian:
Sannomiya

Kobe top