KFP Restaurants
Kyoto Station
Kyoto station com-
plex

Sepporai/Kyo-ryori
Gozanbo/Teppanyaki
Kitcho/Kaiseki

The Cube, Isetan

Hanamarutei/
Okonomiyaki
Katsukura Kyo-eki
Bldg
/Tonkatsu
Kushinobo/Kushiage
Kyohyakusai/Kyo-
ryori
Tagoto/Soba
Aoi-jaya/Japanese
Fujino/Tofu
Isetan/Retail
Kyoto Ramen Alley/
Ramen
Mimiu/Japanese
regional
Shozankaku/Kyo-ryori
Sushi Sei/Sushi
Ten-ichi/Tempura
Wakuden/Kyo-ryori
Ichiba Koji/Izakaya
Kagaya/Japanese
regional
Kokkekokko/Yakitori

North and east of
station

Kushiya Monogatari/
Kushiage
Dai-ichi Asahi/Ramen
Shinpuku Saikan/
Ramen
Shoya/Izakaya

South of station

Tony Roma's/American

Keihan Shichijo

Grill, The/
International
Touzan/Japanese
Trattoria Sette/
Italian

Kyoto top