Tokyo Food Page
Torikou/
Ebisu: Yakitori
¥6455-7458
¤Data
This upscale yakito-
riya employs a
sommelier and offers
a serious wine list
to accompany your
grilled chicken.
There's also a
bigger-than-average
selection of side
dishes, and a nice
38th-floor view.
Budget around Y7000
for dinner with
drinks.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu
4-20-3, Yebisu Gar-
den Place 38F. 
Open 11:30am-2, 5-
10pm (LO) daily.
 Tokyo Food top