Tokyo Food Page
Hana Chibo/
Ebisu: Okonomiyaki
¥5424-1011
¤Data
This deluxe branch
of the famous Osaka-
based chain of okon-
omiyaki restaurants
offers a wide menu
of teppanyaki-
grilled dishes along
with a nice 38th-
floor view looking
over western Tokyo.
Okonomiyaki comes in
seven varieties,
including Hiroshima-
style, and the sea-
food menu features
grilled scallops,
cuttlefish, abalone,
octopus and crab.

They also serve
steaks - teppan-
grilled sirloin and
tenderloin steaks
from A4-grade wagyu
beef - along with
grilled chicken and
sauteed foie gras.
Okonomiyaki is
priced from Y1350-
2100, while steaks
start at Y6500.
Wines start at Y4000
per bottle. Prix-
fixe lunches, fea-
turing okonomiyaki,
carpaccio, salad and
dessert, start at
Y1500.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu
4-20-3, Yebisu Gar-
den Place 38F. 
Open 11am-2, 5-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top