Tokyo Food Page
Verve/
Nishi-Shinjuku:
Coffee shop
¥6273-1325
¤Data
Conveniently located
next to Shinjuku
Station's new south
exit, this is the
first overseas out-
post of a
California-based
coffee roaster with
several branches in
San Francisco and
Los Angeles. The
atmosphere is live-
ly, but it's much
more relaxed than
the rather frenetic
branch of Blue Bot-
tle located just
downstairs.

Caffienated bever-
ages here come in a
bewildering variety
of styles, with
regular pourover and
"quickcup" drip
coffee, two kinds of
cold-brew iced cof-
fee (regular and
"nitrocold brew"),
and espresso varia-
tions including
Gibraltar and "one
and one" (a split
shot served as both
espresso and macchi-
ato). You can choose
your favorite beans,
of course, or if
you're indecisive
you can try a tast-
ing flight of three
different coffees
(Y980).

There are also des-
sert coffees like
raspberry mocha, and
a tempting selection
of cookies to go
with your drink.
Espressos are Y450,
and pourover coffees
start at Y550.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Senda-
gaya 5-24-55, NEWoM-
an Shinjuku 2F. 
Open 8am-10pm daily.

 Tokyo Food top