Tokyo Food Page
Highbury/
Shinjuku Gyoen-mae:
British pub
₯6273-2550
€Data
The eleven taps here
dispense English
beers from the high-
ly regarded Thorn-
bridge brewery,
along with a few
offerings from local
brewers like Ushito-
ra and Hitachino
Nest. Beers come in
three sizes and are
reasonably priced;
they also have a
small bottle selec-
tion. Arsenal foot-
ball fans will espe-
cially enjoy the
decor.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 1-17-5.  Open
3-11pm (Sun 1-9)
daily.
 Tokyo Food top