Tokyo Food Page
Daimasu/
Asakusa: Izakaya
₯5806-3811
€Data
This very casual
sake specialty bar
offers a diverse
menu of sake-friend-
ly food. Budget
around Y2000 for
dinner with drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Asakusa
1-2-8.  Open 4-11:
30pm. Closed
Tuesdays.
 Tokyo Food top