Tokyo Food Page
Jigemonton/
Kichijoji: Kyushu
₯0422-27-6277
€Data
Although we're big
fans of Kyushu cui-
sine in general,
Nagasaki has re-
mained unfamiliar
culinary territory
up until now, so we
were excited to
explore the
Nagasaki-focused
menu at this spe-
cialty izakaya.
There's quite a bit
to check out here
too - fresh seafood
from the Kyushu
coastline, creative
pork dishes, lots of
fresh vegetables,
and of course a big
selection of locally
produced shochu.

The otoshi here is
an attractively
arranged icy bowl of
eringi mushrooms and
assorted crisp raw
vegetables, with
miso, mayo and fla-
vored salt for dip-
ping. The daily
seafood specials are
always a good place
to start, and we can
recommend the deep-
fried kibinago
(silver-stripe her-
ring), the flying
fish and other as-
sorted fish cakes,
and the daily sashi-
mi platter.

Other local special-
ties range from
regional favorites
like karashi renkon
(deep-fried lotus
root stuffed with
pungent mustard) and
spicy mentaiko pota-
to salad to original
creations like pork
mille-feuille -
thinly sliced mor-
sels wrapped around
a gooey cheese cen-
ter and breaded to
sort of resemble a
pastry dish. Sara
udon - seafood in
ankake sauce over
crispy noodles - is
probably Nagasaki's
most famous dish and
makes a nice starchy
finish to a meal
here.

In addition to the
expected shochu menu
you can also choose
from five or six
craft sake, sourced
from all over the
country, not just
Kyushu. Jigemonton's
atmosphere is lively
and the staff are
enthusiastic, al-
though seating can
be a bit tight and
the air can get
smoky at times -
this place definite-
ly has the feel of
an old-school iza-
kaya. There's no
English menu or
service, but the
menu has pictures,
and there are easy-
to-order full-course
dinner options.
Budget around Y3000
for food and drink.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 1-
8-3, Daiyagai B1F.
 Open 5pm-midnight
(LO; Sun -11) daily.

 Tokyo Food top