Tokyo Food Page
Niku Ten no Kuni/
Shibuya: Izakaya
¥6416-1597
¤Data
Shibuya's Niku Yoko-
cho (Meat Alley) is
a collection of more
than twenty tiny
drinking spots, all
of them featuring
meat-centered cui-
sine, cheap alcohol,
minimal decor and a
very casual atmos-
phere. This is one
of liveliest places
in Tokyo for a car-
nivorous adventure,
but perhaps the best
starting point here
is at the relatively
placid Niku Ten no
Kuni, which offers
meat-based sushi and
other creative
dishes.

The first thing that
attracted our atten-
tion was a dish
called "uniku." It's
a sushi-sized mound
of rice wrapped in
grilled beef and
topped with fresh
sea urchin, an odd
mix of assertive
flavors that work
well together. The
menu also offers
assorted sushi plat-
ters featuring vari-
ous meaty morsels
served nigiri-zushi
style. Sushi high-
lights include ten-
der sasami chicken
breast seasoned with
a smoky plum sauce
and excellent
grilled pork belly
(tontoro) with
chives.

Tempura-fried meats
are another special-
ty of the house, and
our favorite of
these was a Korean-
style pork served
with lettuce and a
spicy dipping sauce.
There's also a good
assortment of drink-
friendly small
dishes such as ume-
avocado, an appeal-
ing combination of
ripe avocado with
sour plum paste and
toasted nori strips.


Libations include
budget shochu-based
cocktails, one or
two good sake, and
the usual draft
beer. Budget around
Y2500-3500 for ample
food and drink.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Uda-
gawacho 13-8, Chi-
tose Kaikan 3F. 
Open 5pm-midnight
(LO; Fri, Sat -4:
30am) daily.
 Tokyo Food top