Tokyo Food Page
Neko Maru Cafe Ueno/
Ueno: Cat cafe
₯5826-2501
€Data
There are twenty-six
feline residents -
many of them rescue
cats from a local
shelter - at this
conveniently located
cafe just around the
corner from Ueno
station. The play-
room is furnished
with climbing trees,
lots of empty boxes
to explore, and
fourteen seats for
visitors. Entrance
fees start at just
Y350 for fifteen
minutes (on week-
days), so you can
check it out without
a lot of risk before
you commit yourself.


You can pay Y398 for
unlimited soft
drinks from the
self-service refrig-
erator, or order
fancier cafe drinks
like cappucino a la
carte. Other options
include beer and
cocktails, pastas,
risotti and des-
serts.

Cat treats are
available.

See more photos and
details
at Animal
Cafes.com.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 7-
2-2, 8F.  Open
11am-10pm daily.
 Tokyo Food top