Tokyo Food Page
Buta Ichiro/
Asakusabashi:
Yakiton
₯3863-9550
€Data
Charcoal-grilled
skewers of pork and
chicken are the main
draw at this very
informal after-work
drinking spot, along
with some decent
sake and quite a bit
of shochu. While
there's some tatami
seating upstairs,
it's mainly a stand-
ing bar, well suited
to dropping in for a
quick drink and
snack on your way
home or to another
bar.

Prices are very
budget-friendly,
with pork skewers
starting at just
Y100, and good value
for money, although
a few of the meat
items may have been
a bit more chewy
than average. The
kalbi (rib meat) and
harami (tender di-
aphram meat) were
our favorites from
the skewered-pork
list, and the
grilled scallops and
chicken tsukune
(minced chicken
meatball) were also
quite satisfying and
nicely infused with
charcoal flavors
from grilling.

Pork motsu nikomi
(Y290) is an excel-
lent way to start
things off while
you're waiting for
your meat to grill.
The various organ
meats are all dis-
tinctively flavored,
interspersed with
tasty chunks of
daikon radish that
have soaked up the
rich broth. Overall
the flavors are
softer and gentler
than a typical niko-
mi, and a good match
for most drinks. The
sake list is small,
and focused on reli-
able labels like
Kubota Senshu (Y590
a glass).

There are standing
bars both indoor the
shop and out in
front, and there's a
second branch with
an identical menu
right next door in
case there's no room
here. Budget around
Y2000 for food and
drink.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Asakusa-
bashi 1-9-9.  Open
5pm-midnight (LO)
daily.
 Tokyo Food top