Tokyo Food Page
Katsugyu/
Ogawamachi: Gyukatsu
₯3292-7802
€Data
The gyukatsu (deep-
fried beef cutlet)
at this Kyoto-based
shop has a nice
thick, crunchy coat-
ing, and the beef
has a decent amount
of fat attached to
it, but somehow the
flavor of the meat
itself is more sub-
tle and less asser-
tive than is typical
for this dish. Con-
diments include the
usual wasabi, a salt
and pepper mix
(probably the best
match), an original
sauce, soy sauce,
and a curry-flavored
dip that's tasty but
somewhat overpower-
ing.

The cutlet comes in
three different
sizes (100g, 130g,
and 160g portions of
meat), ranging from
around Y1080-1580,
with a premium Angus
wagyu option priced
at Y1980. The set
meal includes barley
rice and a salty
Kyoto-style miso
soup, but no pick-
les, unfortunately.
The decor of the
dining area is up-
scale fast-food
restaurant, with
mostly counter seat-
ing plus a few small
tables. The refrig-
erated case in the
window full of aging
slabs of beef helps
to set the mood.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kanda
Mitoshirocho 9-7,
Chiyoda 21 Bldg 1F.
 Open 11am-9:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top