Tokyo Food Page
Kukuru/
Daiba: Takoyaki
₯3599-6017
€Data
Our favorite of the
shops inside the
Takoyaki Museum
mini-theme park,
Kukuru offers three
takoyaki variations
- regular, cheese,
and akashiyaki. The
regular version has
nicely balanced
flavors and tasty
octopus bits, while
the omelette base of
the akashiyaki is
pleasantly runny and
soft. A set of four
regular and four
akashiyaki is Y630,
and a sampler of all
three types is Y980.
English menu avail-
able.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Daiba
1-6-1, Decks Tokyo
Beach Seaside Mall
4F.  Open 11am-9pm
daily.
 Tokyo Food top