Tokyo Food Page
Tsuta/
Sugamo: Ramen
₯3943-1007
€Data
Tsuta, near Sugamo
Station on the
northern side of the
Yamanote train line,
can be a bit of a
hassle to get to.
They are only open
for lunch, and often
have a huge line.
Expect a wait of
twenty or thirty
minutes. But if you
were going to choose
just one line to
wait in, Tsuta
wouldn't be a bad
decision.

The shop serves up
probably the most
refined bowl of
ramen in Japan.
Choice ingredients,
like free range
chickens from Akita
and a blend of dif-
ferent small-batch
soy sauces, are
topped with a touch
of truffle oil, a
truly luxurious
combination. Go for
the shoyu bowl with
the egg (Ajitama
shoyu soba Y950),
and drink every last
drop of the soup.

[Note: since being
awarded a Michelin
star, Tsuta has
instituted a ticket-
ing system. They
give out tickets at
8am; these tickets
will indicate the
time later in the
day when you can
come back for ramen.
]
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku, Sugamo
1-14-1.  Open
11am-4pm. Closed
Tuesdays,
Wednesdays.
 Tokyo Food top