Tokyo Food Page
Gaburi Chicken/
Akasaka: Chicken
₯6441-2330
€Data
With numerous
branches all over
Tokyo, this Nagoya-
based fried-chicken
chain must be doing
something right.
Their chicken tends
to be on the oily
end of the spectrum,
juicy rather than
crisp, fried up
fresh with each
order. You can
choose from six
different cuts of
meat, with options
like neck meat,
wings, and "yagen"
(chicken breast with
cartilage), along
with several differ-
ent optional dipping
sauces like yuzu-
kosho and ume
(plum).

There's an inexpen-
sive wine list in
addition to the
usual cocktails and
beer, and overall
the atmosphere tends
to be lively and
festive. Budget
around Y1500-2000
for dinner with
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Akasaka
3-17-7.  Open 5pm-
5am daily.
 Tokyo Food top