Tokyo Food Page
Motomura Miyamasuza-
ten/
Shibuya: Gyukatsu
¥3406-3530
¤Data
Excellent deep-fried
beef cutlet is the
draw at this popular
beef specialist;
prices start at
Y1200 for a single
portion of meat, or
Y1900 for a double
portion, with rice
and side dishes.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Shi-
buya 2-19-17, Gloria
Shibuya B1F.  Open
11am-10pm daily.
 Tokyo Food top