Tokyo Food Page
Tsutsui/
Kayabacho: Yoshoku
₯3551-4759
€Data
Open since 1949,
this classic yoshoku
shop serves legen-
dary fried-rice
omelettes, Hamburg
steaks, and many
other standards. The
chicken fried-rice
omelette (Y1750 at
dinnertime) is rea-
sonably substantial,
the flavorful rice
studded with tasty
chunks of chicken
and mushrooms sur-
rounded by a soft,
almost runny layer
of egg. There's a
rather assertive
ketchup-type tomato
sauce for those who
like that sort of
thing, but we found
it unnecessary.

They also do an
unusual "torotoro"
rice omelette
(Y2000) where they
mix the rice, egg
and crabmeat filling
together before
cooking, then serve
the rough-textured
omelette with two
contrasting types of
tomato sauce. The
dining room is rath-
er old-fashioned in
style and brightly
lit, up on the sec-
ond floor past the
ground-floor open
kitchen.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Shinkawa
1-7-11.  Open
11am-1:30, 5-9pm
(LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top