Tokyo Food Page
Azabu Shokudo/
Nishi-Azabu: Yoshoku
₯3409-4767
€Data
Omu-rice (fried-rice
omelettes) and
menchi-katsu (deep-
fried minced-meat
cutlet) are the
staples at this
popular neighborhood
yoshoku establish-
ment, along with
Hamburg steaks and
crab croquettes. The
omelette is tradi-
tional in style,
with a dark-hued
fried-rice filling
that's flavored with
a mixture of ketchup
and tomato sauce,
and studded with
bits of chicken and
onion. The egg is
just barely set, and
it's served with
your choice of three
dressings - plain
ketchup, demi-glace
sauce or white
sauce.

The basement dining
room is spacious and
comfortable, if a
bit old-fashioned,
with an outdoor
sunken patio at one
end. Omelettes,
menchi-katsu and
hayashi rice start
at Y980 at lunch-
time, and Y1200 in
the evening. At
night there's a
small wine list
starting at Y3000
per bottle. Take-out
is available.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Nishi-
Azabu 4-18-1, Azabu
West B1F.  Open
11:30am-2, 5:30-9:
30pm (LO). Closed
Sundays, Mondays.
 Tokyo Food top