Tokyo Food Page
Chinkairou/
Meguro: Gyoza
₯3449-8425
€Data
Boiled gyoza dump-
lings filled with
juicy shrimp and
cabbage are the
specialty at this
small neighborhood
shop.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinagawa-ku,
Kami-Osaki 2-15-6,
Ishikawa Bldg 1F. 
Open 11:30am-mid-
night. Closed
Sundays.
 Tokyo Food top