Tokyo Food Page
Manpei/
Awajicho: Tonkatsu
₯3251-4996
€Data
Highly rated by
Tokyo's tonkatsu
cognoscenti, this
pork cutlet special-
ist serves a cutlet
with a thin but
pleasantly crunchy
coating and juicy
meat on the inside.
The accompanying
tofu soup is above
average; other op-
tions include menchi
katsu, pork saute
and oysters (in
winter).

The long-running
mom-and-pop shop is
brightly lit and
somewhat austere -
it might be a better
choice for a quick
lunch than dinner.
No dinner on Satur-
days; lunch only.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kanda
Sudacho 1-11. 
Open 11:30am-2, 5:
30-7pm. Closed Sun-
days and holidays.
 Tokyo Food top