Tokyo Food Page
Yukari/
Asakusa: Chicken
₯3845-3433
€Data
This take-out-only
shop serves fantas-
tic deep-fried
chicken kara-age,
freshly prepared
when you order. The
extra-crispy momo
(thigh meat) is
indeed wonderfully
crunchy; there's
also an extra-juicy
version as well as
garlic momo, chicken
wings, nankotsu
(chicken with
crunchy cartilage)
and fried chicken
skin.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Asakusa
1-24-7.  Open
10am-10pm daily.
 Tokyo Food top