Tokyo Food Page
Tennoji Hachihachi/
Otsuka: Akashiyaki
₯3590-5688
€Data
Akashiyaki, takoyaki
and Kansai-style
oden are the main-
stays at this very
down-to-earth drink-
ing spot, which is
the Tokyo outpost of
an Osaka-based shop.
The akashiyaki has a
soft and slightly
runny consistency,
and it tends to fall
apart as you eat it.
It's served here
with red pepper,
Szechuan-style san-
sho pepper, scal-
lions and pickled
ginger, with an
aromatic hot dipping
broth.

Akashiyaki are Y780
for eight pieces,
and a bowl of as-
sorted oden is Y880.
Cocktails are priced
in the Y390-450
range, and regular
customers can order
a "keep bottle" of
cheap shochu and
have their name
marked on the side
of the bottle for
subsequent visits.
There's an eleven-
seat counter and a
few small tables in
back.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Minami-Otsuka 3-53-
3.  Open 11:30am-
midnight daily.
 Tokyo Food top