Tokyo Food Page
Japonais/
Ginza: Yoshoku
₯3567-4749
€Data
The spartan lunch-
counter decor looks
like it hasn't been
updated since the
1960s, and the food
is similarly retro -
Japanese-style spa-
ghetti served with
plastic tubs of
potato salad as a
side order. The
mentaiko spaghetti
is a heap of thick,
soft-cooked pasta
livened up with
shiso leaves, shii-
take, onions, nori
and komatsuna greens
nicely balancing the
spicy cod roe.

Other options in-
clude the Jalico
(shrimp and meat),
Ume Nori (with a
plum-flavored top-
ping), China (fea-
turing zasai pick-
les), and Kimchi
(with pork). Regular
portions are reason-
ably sized, but the
jumbo size (for an
extra Y150) is al-
most comically
large. Gigantic
bottles of Tabasco
and tubs of parmesan
cheese are available
if you want them.

Open until 4pm Sat-
urdays.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 2-
2, Ginza Inz #3, 1F.
 Open 10:30am-8pm.
Closed Sundays.
 Tokyo Food top