Tokyo Food Page
Tori no Iru Cafe/
Asakusa: Bird cafe
₯6802-8572
€Data
The emphasis is on
hands-on interaction
with dozens of live-
ly birds at this
branch of the Tori
no Iru Cafe. Located
in a basement in
touristy Asakusa,
the cafe offers two
very different expe-
riences: a quiet
moment with ten
sleepy owls, and
absolute bedlam with
a flock of noisy,
boisterous parrots
and parakeets.

The fee is Y1500 for
one hour. Better
watch the clock,
however, as it's so
much raucous fun in
the parrot room that
people can forget
the time and incur
extension fees (Y300
per fifteen min-
utes).

See more photos and
details
at Animal
Cafes.com.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Asakusa
1-12-8, Oyama Bldg
B1F.  Open 1-8pm
daily.
 Tokyo Food top