Tokyo Food Page
Ekibenya Matsuri/
Yaesu: Retail
₯3213-4352
€Data
Eki-ben - bento
boxes sold at train
stations that incor-
porate regional
dishes or special
local ingredients -
have a long tradi-
tion in Japan. Cele-
brating that tradi-
tion, this very
popular shop inside
Tokyo station sells
170 different eki-
ben from various
stations throughout
Japan - all freshly
prepared.

For those who have
trouble choosing,
the shop lists the
top-ranked bento by
popularity - grilled
Yonezawa beef from
Yamagata, seafood
omelettes from Nii-
gata, and beef
tongue from Sendai
are at the top of
the list.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, Tokyo
Station Central
Street 1F.  Open
5:30am-11pm daily.
 Tokyo Food top