Tokyo Food Page
Hokkaido Umai Mono
Kan/
Kichijoji: Antenna
shop
₯0422-27-2904
€Data
The tasty things
from Hokkaido sold
here include a vast
array of squid-re-
lated products,
frozen herring and
other fish, lots of
cheeses, scallop
soup, corn-flavored
chocolates, and
packages of caramels
in interesting fla-
vors. The gigantic
wooden bear at the
entrance makes this
shop easy to find.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Honcho 1-
11-5, Coppice Kichi-
joji B1F.  Open
10am-9pm daily.
 Tokyo Food top