Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Nishi-Shinjuku:
Yakitori
₯5909-8150
€Data
Peppery chicken
wings and other
creative chicken
cuisine from this
popular chain. Bud-
get around Y3000-
4000 at dinnertime.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-10-
2, 110 Bldg 11F. 
Open 11:30am-4am
daily.
 Tokyo Food top