Tokyo Food Page
Ringer Hut/
Yokohama Kannai:
Japanese regional
₯045-250-0186
€Data
Tasty Nagasaki-style
noodles - champon
and crisp sara-udon
- are served at this
late-night budget
ramen shop.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-ku, Yokoha-
ma, Isezakicho 2-8-
7.  Open 10am-2am
daily.
 Tokyo Food top