Tokyo Food Page
Midette/
Mitsukoshimae:
Antenna shop
₯6262-3977
€Data
Fukushima Prefecture
is justifiably fa-
mous for their ex-
cellent sake, and
you can try several
of them in one sit-
ting in the sake-
tasting corner of
this antenna shop.
Three-part tasting
flights are Y1000,
and there are around
22 different sake to
choose from. (There
are tasting notes in
English, or you can
ask the staff for
advice if you need
help choosing.)

The bar area is in
operation from 4-8pm
(last order is 7:
30), with earlier
hours on Sundays. A
tiny plate of local
sake-drinking deli-
cacies (Y200) is an
excellent accompani-
ment to your drinks,
and at lunchtime you
can enjoy a full-
size bento-style
lunch, with four
different types
available. Free tea
is provided to go
with your bento, and
bentos are also
ready to take out

Near the tasting
counter is a well-
stocked sake retail
area, with more than
100 sake by the
bottle, many of them
otherwise hard to
find in Tokyo.
There's also a good
assortment of food -
fresh produce; fruit
jams and preserves;
many types of miso
and soy sauce; soba,
udon and rice noo-
dles; twelve kinds
of packaged curry;
kamaboko fish cakes;
pickles and ice
cream. The crafts
area of the shop
handles tableware,
glassware, wooden
dolls and other
decorative items.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Nihonba-
shi Muromachi 4-3-
16.  Open 11am-8pm
(Sat, Sun -6pm)
daily.
 Tokyo Food top