Tokyo Food Page
Rikyu/
Shinjuku: Yoshoku
₯5312-6211
€Data
Good charcoal-
grilled beef tongue
from this Sendai-
based chain. You'll
also find beef-
tongue curries,
stews, sausages and
other yoshoku-style
dishes, along with
regional sake from
Miyagi Prefecture.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-38-1, Lumine
EST Shinjuku 7F. 
Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top