Tokyo Food Page
Fukushima-ken Yaesu
Kanko Koryukan/
Yaesu: Antenna shop
₯3275-0855
€Data
Mostly a tourist
information center,
this antenna shop
sells a fair assort-
ment of Fukushima
sake, including
small-size bottles,
as well as pickles,
packaged curries and
a few other miscel-
laneous foods. They
also carry a larger-
than-usual selection
of crafts.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Yaesu 2-
6-21.  Open 10am-
7pm daily.
 Tokyo Food top