Tokyo Food Page
Kagawa/Ehime
Setouchi Shunsai-
Kan/
Shimbashi: Antenna
shop
₯3574-7792
€Data
Run jointly by two
of the four prefec-
tures located on the
island of Shikoku,
this fairly large
antenna shop sells
groceries on the
first floor and
prepares udon noo-
dles and local sea-
food dishes in the
second-floor all-day
restaurant (03-5537-
2684). Olives are an
important local
crop, represented
here by olive
pastes, olive herbal
seasonings, olive
curries, olive-leaf
teas, and olive oil.


Exotic citrus juices
are also big, and
soy sauces come in a
surprising range of
flavors. Fresh pro-
duce on sale in-
cludes giant egg-
plants, tiny mikan,
persimmons and on-
ions.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Shimba-
shi 2-19-10.  Open
10am-8pm daily.
 Tokyo Food top