Tokyo Food Page
Miyagi Furusato
Plaza "Coco Miyagi"/
Ikebukuro: Antenna
shop
₯5956-3511
€Data
The highlight of
this mid-sized pre-
fectural antenna
shop is probably
their big selection
of Miyagi-ken sake -
some fifty or sixty
varieties on sale in
the second-floor
liquor area. Down on
the ground floor
you'll find lots of
natto, pouches of
tongue stew and
tongue curry, and a
small beef-tongue
restaurant at the
back of the shop.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Toshima-ku,
Higashi-Ikebukuro 1-
2-2, Higashi-Ike
Bldg 1/2F.  Open
11am-8pm daily.
 Tokyo Food top