Tokyo Food Page
Akita Bisai-Kan/
Shinagawa: Antenna
shop
₯5447-1010
€Data
This medium-sized
prefectural antenna
shop carries a good
selection of sake
from Akita as well
as assorted local
foods - mountain
vegetables, pickles,
and kiritambo
(grilled pounded-
rice cylinders). The
attached restaurant
in back serves re-
gional Akita cui-
sine, although the
food can be hit or
miss.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Taka-
nawa 4-10-8, Wing
Takanawa West-3 1F.
 Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top