Tokyo Food Page
Kyoto Kan/
Yaesu: Antenna shop
₯5204-2260
€Data
Unlike most antenna
shops, this one
devotes almost all
its space to crafts,
with only a tiny
section for local
food and drink prod-
ucts. These include
some two dozen types
of sake, packaged
candies and sweets,
vinegar, miso, pick-
les and fu (wheat
gluten). They also
offer a "tea ceremo-
ny experience
course" under the
guidance of a pro-
fessional instruc-
tor; the experience
takes twenty minutes
and costs Y500.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Yaesu 2-
1-1, Yanma Tokyo
Bldg 1F.  Open 10:
30am-7pm daily.
 Tokyo Food top