Tokyo Food Page
Shoku no Kuni
Fukuikan/
Ginza: Antenna shop
₯5524-0291
€Data
Highlights at this
prefecutural antenna
shop are craft sake
from small breweries
in Fukui (including
lots of one-cup-size
containers) and
fresh sea urchin
(priced Y3150-5250).
Also on sale are
sesame tofu, shal-
lots and other pick-
les, craft beers,
various vinegars and
ponzu dressings,
seaweed products and
frozen fish.

There's a small,
eight-seat dining
corner in the back
of the shop where
you can snack on
menchi katsu (Y185),
curry rice (Y515)
and several other
local dishes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 1-
3-3, Ginza-Nishi
Bldg 1F.  Open 10:
30am-8pm (Sun -7)
daily.
 Tokyo Food top