Tokyo Food Page
Marugoto Hokkaido
Kaminarimon/
Asakusa: Antenna
shop
₯3842-0510
€Data
One of several shops
in Tokyo specializ-
ing in Hokkaido food
products, this
antenna shop sells
fresh potatoes and
onions, dried scal-
lop snacks, frozen
fish, instant ramen,
chicken soup-curry,
and assorted dairy
products. There's a
big kombu corner,
and frozen crabs
range from Y3800-
7800 depending on
size.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Kaminar-
imon 2-12-10. 
Open 10am-6pm daily.

 Tokyo Food top