Tokyo Food Page
Tochimaru Shop/
Oshiage: Antenna
shop
¥5809-7280
¤Data
More than seventy
kinds of local sake
are on sale at this
large Tochigi pre-
fectural retail
shop, along with
ciders (apple, pear
and strawberry),
eight craft beers
(Preston and Utsuno-
miya), and wines.
Food specialties
include yuba, yuba
miso, frozen gyoza
dumplings, smoked
tofu, fresh ramen,
ayu (sweetfish) in a
pouch, and fresh
asparagus, okra and
ginger.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Sumida-ku, Oshiage
1-1-2, Tokyo Solama-
chi 4F East Yard. 
Open 10am-9pm daily.

 Tokyo Food top