Tokyo Food Page
Tokushima and Kagawa
Tomoni Ichiba/
Yurakucho: Antenna
shop
₯6269-9688
€Data
Fresh citrus fruits
(sudachi, green
lemons), odd-fla-
vored curries (shii-
take and olives),
and a whole range of
soy sauces in cute
little serving car-
tons are among the
highlights at this
small prefectural
antenna shop, spe-
cializing in prod-
ucts from both Toku-
shima and Kagawa
Prefectures on Shi-
koku Island.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-10-1, Tokyo
Kotsu Kaikan 1F. 
Open 10:30am-7pm
daily.
 Tokyo Food top